Realizované práce

ČERPADLA

Napájecí čerpadla parních kotlů

Komplexní posouzení paralelní spolupráce napájecích čerpadel s rozdílnými charakteristikami při napájení fluidních kotlů.

Vypracování koncepce rekonstrukce napájecích stanic v tepelné elektrárně včetně dimenzování napájecích čerpadel.

Optimalizace volby způsobu regulace nových napájecích čerpadel při rekonstrukci dožitých napájecích stanic v tepelné elektrárně.
Porovnání energetické náročnosti variant: škrcení, hydrodynamická spojka, frekvenční měnič.

Technická pomoc při realizaci rekonstrukce napájecích stanic a uzavřeného systému chlazení elektrárenských bloků:

 • vypracování technické specifikace pro zadávací dokumentaci;
 • připomínky k projektu;
 • operativní technická pomoc při realizaci;
 • dohled nad záručními zkouškami.

Posouzení nevhodné náhrady dožitých napájecích čerpadel parních kotlů v teplárně.
Technická pomoc při reklamaci napájecích čerpadel.

Návrh nové koncepce ochrany dovolené pracovní oblasti a ochrany proti zapáření napájecích čerpadel elektrárenského bloku.

Prošetření příčin havárie velkého napájecího čerpadla parního kotle, včetně návrhu nápravných opatření.

Technická pomoc projektové organizaci při dimenzování napájecích čerpadel plynového parního kotle velkého výkonu v průmyslovém podniku.

Jiná čerpadla

Provedeno komplexní šetření příčin opakovaných havárií chladicích čerpadel v tepelné elektrárně, včetně návrhu nápravných opatření v oblasti řízení provozu a ochran.

Řešení problémů častého praskání potrubí vnějšího potrubního řadu požární vody v tepelné elektrárně.

ARMATURY

Napájecí ventil elektrárenského parního kotle Změření charakteristiky a návrh úpravy regulačního pouzdra za účelem získání požadovaného tvaru charakteristiky.

Řešení problémů enormně krátké životnosti servopohonů napájecích ventilů elektrárenských kotlů.

Problematika regulačních ventilů a klapek:
Byla řešena v rámci řešení problematiky dílčích energetických zařízení.

PROVOZNÍ MĚŘENÍ

Analýza přesnosti provozního měření vybraných elektráren ČEZ.

Metodické pokyny pro provozní měření v elektrárnách ČEZ. Pokyny se týkají následujících oblastí:

 • měření průtoku vody, páry, vzdušin; měření tlaků; měření teplot; měření koncentrace O2 ve spalinách;
 • speciální měření s vysokými nároky na přesnost;
 • provozní kontrola měřicích řetězců;
 • nejistota výsledků hmotnostních a tepelných bilancí.

Řešení problematiky provozního měření průtoku spalin v tepelných elektrárnách.
Ultrazvukový průtokoměr, klasická Venturiho trubice, stanovení průtoku spalin ze stechiometrických výpočtů.

Úpravy měřicích obvodů průtoku v rámci realizace Provozně technického informačního systému elektráren ČEZ.
Byly provedeny nové výpočty clon, dýz a klasických Venturiho trubic a upraveny algoritmy výpočtů průtoku v řídicích systémech: Procontrol (ABB), DAMATIC XD (Valmet), Fanuc, WDPF (Westinghouse), TELEPERM XP (Siemens); SIMATIC (Siemens).

Řešení problémů chybného měření hladiny v bubnu elektrárenského parního kotle.
Návrh úpravy algoritmu pro vyhodnocení měření hladiny v bubnu.

Vypracování technické specifikace nových měřicích dýz pro zadávací dokumentaci akce Výměna měřicích dýz průtoku VT páry na jaderné elektrárně.

Vypracování návrhu měření průtoku přídavného vzduchu měřicí clonou dle ČSN EN ISO 5167-2 pro zkušební zařízení pro měření uvolněného tepla a spalin při hoření elektrických kabelů (CPD).

Návrh měření průtoku vzduchu na elektrárenském kotli pomocí víceotvorových rychlostních sond Annubar.
Výpočty sond, návrh úprav potrubí pro zlepšení přesnosti měření, kalibrace pomocí síťového měření Prandtlovou sondou, vypracování algoritmu pro vyhodnocení v řídicím systému.

Návrh korekce průtoku páry v jaderné elektrárně na nepříznivý vliv kolen v parovodech před měřicími dýzami.

Operativní řešení různých problémů měření průtoku různých médií a typů měřidel:

 • výpočty škrticích prvků dle normy ČSN EN ISO 5167-1až4, změny rozsahu, zpřesnění výpočtu podle posledního znění normy, úpravy měřicích clon;
 • optimalizace volby druhu a rozměrových parametrů škrticího prvku (clony, dýzy, klasické Venturiho trubice);
 • porovnání variant měření průtoku různými měřidly (škrticí prvky, rychlostní sondy, ultrazvuková měřidla, Vortex, indukční průtokoměry);
 • zavedení korekcí na změnu parametrů média;
 • řešení problémů nesprávné instalace měřidel nebo vyhodnocení;
 • přepočty průtoku u zemního plynu, vzduchu a spalin na vztažné podmínky;
 • řešení problémů hmotnostních bilancí;
 • vypracování technické specifikace pro objednávku měřidel průtoku a tepla

OBCHODNÍ MĚŘENÍ PRŮTOKU A TEPLA

Inovace obchodního měření průtoku a tepla v teplárenské páře a kondenzátu na prahu elektrárny.

Posouzení volby škrticího prvku měřicí tratě DN 350, PN 63 pro obchodní měření tepla přehřáté páry.

Obchodní měření tepla v areálu průmyslových podniků.
Návrh koncepce, dohled nad zabudováním měřicích clon (24 měřicích míst).

Návrh obchodního měření průtoku říční vody pro elektrárnu.

ZKOUŠKY NA ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ

Zachycení spolupráce napájecího čerpadla s turbínou a kotlem velkého elektrárenského bloku.
Spoluúčast na unikátním měření a vyhodnocení spolupráce napájecích čerpadel s průtlačným kotlem a turbosoustrojím při ustálených i nestacionárních stavech.

Garanční měření kompresorové stanice pro kotelnu s fluidními kotli.
Návrh metodiky, vedení zkoušek, vyhodnocení měření, posouzení záruk na měrnou spotřebu el. energie kompresorové stanice.

Záruční zkoušky teplárenského kotle.
Návrh metodiky, vedení zkoušek a jejich vyhodnocení.

Dohled nad garančním měřením: napájecí čerpadla, parní kotel, parní turbína.

Účast na realizaci různých druhů zkoušek na zařízení elektráren.

OSTATNÍ

Připomínky k projektu nového elektrárenského bloku.
Vypracování připomínek k provozním souborům: napájení průtlačného parního kotle, vnitřní chladicí okruh, čerpací stanice chladicí vody.

Návrhy na zlepšení ekonomie provozu kotelny průmyslového podniku.

Řešení problémů systému kontinuálního kuličkového čištění kondenzátorů v tepelné elektrárně.

Posouzení hydraulických poměrů a bilance tepla soustavy topení depa Metra.

Kontrola stavu měřicích dýz na elektrárenském kotli po dvacetiletém provozu.

Technické audity elektráren a tepláren ČEZ.
Vedení týmu specialistů. Kontrola plnění nápravných opatření navržených při technických auditech elektráren.

Metodika měření vzduchospalinového traktu kotle.
Směrnice ČEZ. Autor části Ventilátory.

Přednáška: Provozní měření průtoku.
Seminář: „Bilancování výroby elektrické energie a tepla v praxi“. (2007)

Přednáška: Vybrané poznatky z měření průtoku v elektrárnách.
Konference: PRŮTOK 2001 – Praha 2001

Přednáška: Vliv provozních podmínek na konstrukci napáječek.
Seminář: Inovace elektrárenských bloků z hlediska čerpací techniky - Olomouc, květen 1980.

Poznámka:
Podrobnější informace k jednotlivým akcím mohou být poskytnuty pouze se souhlasem zadavatele akce. Kontakty na zákazníky sdělím na požádání.